tel.
Meklēt

Meklēt
 
Pirkumu grozs
Grozs tukšs
 

      Lūdzu ņemt vērā!

Cenas interneta veikalā

var atšķirties no cenām veikalā!

 
facebook    twitter    draugiem

My status

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Interneta veikala www.okbuvmateriali.lv lietošanas noteikumi

Šie noteikumi tiek piemēroti pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.okbuvmateriali.lv (turpmāk – Interneta veikals).

Iegādājoties preces Interneta veikalā starp Jums un Pārdevēju (SIA “OK BŪVMATERIĀLI”, reģistrācijas numurs 400103384498, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40003384498, juridiskā adrese: Piedrujas ielā 15, Rīgā, LV-1073, Latvija), tiek noslēgts distances līgums (turpmāk – Distances līgums). Distances līguma noteikumi ir izklāstīti tālāk.

Iegādājoties preces Interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Distances līguma noteikumiem un SIA “OK BŪVMATERIĀLI” privātuma politikai.

Ja vēlaties iegādāties preces Interneta veikalā, tomēr pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem  un SIA „OK BŪVMATERIĀLI” privātuma politiku seciniet, ka tiem nepiekrītat, aicinām Jūs noformēt pasūtījumu un saņemt Preces klātienē SIA “OK BŪVMATERIĀLI” veikalā: Piedrujas ielā 15, Rīgā, LV-1073, Latvija.

1.       DISTANCES LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

Priekšapmaksas (avansa) rēķins – Pārdevēja sagatavots un uz Pircēja norādīto e-pastu nosūtīts dokuments, kurš apliecina Preču rezervāciju līdz samaksas veikšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienas.

Distances līgums − izmantojot Interneta veikalu, starp Pārdevēju un Pircēju noslēgts līgums par preču iegādi, kurš nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību.

Interneta veikals − Pārdevēja preču tirdzniecībai interneta mājas lapā uzturētā interneta vietne ar interneta veikalu www.okbuvmateriali.lv.

Klients − fiziska persona vai juridiskas personas pilnvarotais pārstāvis, kurš apmeklē Interneta veikalu.

Līgums − Distances līgums.

Noteikumi – Interneta veikala lietošanas noteikumi un Distances līguma noteikumi.

Pasūtījums − Pircēja noformēts Preču saraksts, kuru Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, nosūta Pārdevējam un uz kā pamata Pārdevējs nosūta Pircējam priekšapmaksas (avansa) rēķinu un/vai apstiprinājumu.

Pārdevējs − sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OK BŪVMATERIĀLI”, reģistrācijas numurs 40003384498, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003384498, juridiskā, biroja un veikala  adrese: Piedrujas ielā 15, Rīgā, LV-1073, Latvija, e-pasts: okbuv@okbuv.lv, telefons: (+371) 6 736 56 36.

Pircējs − fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā rīkojas tās pārstāvis, kura iegādājas Preces, veicot Preču pasūtījumu Interneta veikalā.

Preces – Interneta veikalā iegādei piedāvātie produkti.

PVN − pievienotās vērtības nodoklis.

Reģistrēts klients − Klients, kurš ir sniedzis savus datus Pārdevējam, aizpildot Interneta veikala reģistrācijas veidlapu un piekritis SIA”OK BŪVMATERIĀLI” privātuma politikai.

Sadarbības līgums – starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts līgums, kas nav noslēgts kā Distances līgums, izmantojot Interneta veikalu.

Trešā persona − jebkura persona, kura nav Distances līguma puse.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces Interneta veikalā kā Reģistrētam klientam.

2.2. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu Interneta veikalā un Pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai priekšapmaksas (avansa) rēķinu uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.3. Šī Distances līguma noteikumu versija ir spēkā no 2018. gada 25. maija. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt Distances līguma noteikumus, tos atjaunināt un papildināt. Pircējam, iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti tie Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līguma noteikumiem katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

2.4. Ja Pircējs izmanto Interneta veikalu, pārkāpjot Distances līguma noteikumus, vai mēģina kaitēt Interneta veikala darba stabilitātei vai drošībai, Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala piedāvājumus un/vai anulēt Pircēja reģistrāciju.

2.5. Pārdevējs, ievietojot Interneta veikala vietnē www.okbuvmateriali.lv attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt Interneta veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju, tomēr izpildot Pasūtījumus, kuri tika saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanas brīdim.

3. KOMERCIĀLIE PIEDĀVĀJUMI UN ATTEIKŠANĀS NO TIEM

3.1. Lai uzzinātu par Pārdevēja jaunākajiem piedāvājumiem, Klientam ir iespēja un tiesības reģistrēties jaunumu (komerciālo paziņojumu) saņemšanai. Savu piekrišanu Klients izsaka izdarot izvēli sadaļā “Parakstīties jaunumiem!”, aizpildot reģistrācijas veidlapu Interneta veikalā.

3.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas jaunumu (komerciālu paziņojumu) saņemšanas, nosūtot ziņu uz e-pastu okbuv@okbuv.lv.

4. REĢISTRĀCIJA

4.1. Iegādājoties Preci Interneta veikalā, Pircējam tiek piedāvāts reģistrēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas veidlapā norādītā informācija tiek saglabāta un izmantota visiem turpmākajiem Pircēja pirkumiem, pēc tam, kad Pircējs ievada savu lietotāja informāciju Interneta veikala datubāzē.

4.2. Reģistrācijas veidlapā Pircējs norāda šādus datus:

4.2.1. Klients, kas ir fiziska persona: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, uz kuru tiks piegādāta Prece, tālruņa numurs, citi Preces piegādei būtiski dati (piemēram, īpašas norādes, ārdurvju kods, u.c.);

4.2.2. Klients, kas ir juridiska persona: pārstāvja vārds, uzvārds, sabiedrības nosaukums (t.sk. sabiedrības forma, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, piegādes adrese, kontaktinformācija (piem., tālr. nr. vai e-pasts), bankas nosaukums, bankas konta numurs.

4.3. Pircējiem, kas nevēlas reģistrēties, tiek piedāvāts klātienē noformēt  pasūtījumu un saņemt Preces SIA “OK BŪVMATERIĀLI” veikalā: Piedrujas ielā 15, Rīgā, LV-1073, Latvija.

4.4. Pircējs ir atbildīgs, lai visi Pircēja sniegtie dati būtu patiesi un pilnīgi. Ja Reģistrēta klienta dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms pasūtījuma veikšanas.

4.5. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām gadījumā, ja Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

4.6. Reģistrējoties vai pasūtot Preces, Pircējam jāpārliecinās, vai Pircēja norādītā e-pasta adrese Pircējam ir pieejama un Pircējs var saņemt uz to nosūtītos e-pasta sūtījumus. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs apņemas pārbaudīt Pārdevējam norādīto e-pastu ne retāk kā reizi dienā.

4.7. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai priekšapmaksas (avansa) rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.

4.8. Reģistrētam klientam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus datus vai dzēst savu reģistrāciju Interneta veikalā bez papildu saskaņošanas.

4.9. Reģistrējoties Interneta veikalā, Reģistrēts klients izveido savu individuālu lietotājvārdu un paroli (piekļuves dati) Pasūtījumu veikšanai. Reģistrētais klients apņemas piekļuves datus neatklāt Trešajām personām. Reģistrētais klients ir atbildīgs par piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību, kas tiek veikta Interneta veikalā, izmantojot viņa piekļuves datus. Jebkuru personu, kura pievienojas Interneta veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā klienta piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrēto klientu.

4.10. Ja Reģistrētais klients pazaudē vai aizmirst savus piekļuves datus Interneta veikalam, Reģistrētais klients nosūta Pārdevējam jaunas paroles pieprasījumu, izmantojot Interneta veikalā piedāvātās iespējas.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDE

5.1. Interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pircējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

5.1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram, Klientam aizpildot Reģistrācijas veidlapu vai noformējot Pasūtījumu);

5.1.2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Interneta veikala izmantošanu).

5.2. Pircēju (patērētāju) personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības un tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, pazušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

5.3. Pasūtot Preces Interneta veikalā, Pircējs piekrīt un atļauj Pārdevējam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

5.3.1. datu apstrāde, izriet no Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu); dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

5.3.2. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);

5.3.3. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka fizisko personu datu aizsardzībai noteiktās prasības un tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

5.5. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī izbeidz  to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ierosināt ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt par to Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: okbuv@okbuv.lv.

5.6. Pircējam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

5.6.1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

5.6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

5.6.3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

5.7. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

6. SĪKDATNES

6.1. Par Interneta veikala Klientiem papildus Klientu sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta Interneta veikala piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

6.2. Interneta veikalā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

6.3 Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

6.3.1. sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;

6.3.2. pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;

6.3.3. Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

6.4. Pārdevēja sadarbības partneri – trešās personas var izmantot sīkdatnes, lai izvērtētu Interneta veikala reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas-reklāmas sniedzēji var ievākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi. Izmantojot Interneta veikalu, Klients piekrīt sava datora sīkdatņu analīzei, piedāvājot personalizētus piedāvājumus.

6.5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

6.5.1. Interneta veikala pielāgošanai Klientu vēlmēm;

6.5.2. Interneta veikala izmantošanas optimizēšanai;

6.5.3. reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;

6.5.4. statistikas veidošanai par Interneta veikala apmeklētāju skaitu.

6.6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai Interneta veikala tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina Interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas. Interneta veikalā ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos Interneta veikala pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

7. PREČU CENAS

7.1. Visas cenas Precēm Interneta veikalā ir uzrādītas euro kopā ar PVN. Izmaksas par Preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.

7.2. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas Interneta veikalā. Ja Preču cena Interneta veikalā tiek mainīta, Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Interneta veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

8. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

8.1. Pasūtot Preci, Pircējs izvēlas Preci Interneta veikala katalogā un:

8.1.1. ja katalogā pie Preces ir norāde “Pieejama noliktavā”, spiež pogu “Pievienot”, ievietojot izvēlēto Preci “pirkumu grozā”;

8.1.2. ja Prece nav pieejama (Interneta veikala katalogā pie Preces ir paziņojums „nav pieejama”), Klientam tiek piedāvāta iespēja nosūtīt paziņojumu Pārdevējam, ar uzaicinājumu „Paziņojiet, kad prece ir pieejama”, kā arī norādot savu e-pasta adresi. Kad Prece būs pieejama, Pārdevējs nosūtīs Klientam informatīvu e-pastu.

8.2. Ja Klients vēlas izvēlēties vēl citas Preces, Klients var turpināt iepirkties. nospiežot pogu “Pievienot” pie katras nākamas Preces.

8.3. Pēc tam, kad Klients ir izvēlējies visas Preces, kuras tas vēlas iegādāties, Klients dodas uz Interneta veikala sadaļu “Grozs”, kurā atrodas visu Klienta izvēlēto Preču saraksts.

8.4. Interneta veikala sadaļā “Grozs” ir iespējams norādīt nepieciešamo Preces daudzumu, pārrēķināt cenu, iztukšot visu Iepirkumu grozu, dzēst no Iepirkumu groza atsevišķas Preces, doties atpakaļ uz Interneta veikala katalogu vai veikt Pasūtījumu (“Uz kasi”).

8.5. Lai pabeigtu Pasūtījuma veikšanu, Pircējs tiek aicināts sniegt informāciju par vēlamo apmaksas kārtību, piegādes veidu un laiku, kā arī sniegt citu Pasūtījuma izpildei būtisku informāciju (piemēram, ja Preci nesaņems pats Pircējs, bet Trešā persona, Pircējs identificē Preces saņēmēju norādot personas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un/vai adresi).

8.6. Pēc sekmīgas Pasūtījuma noformēšanas, Pircējam uz e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums par Pasūtījuma saņemšanu un/vai priekšapmaksas (avansa) rēķins. Ja nepieciešams, pirms apstiprinājuma nosūtīšanas un/vai priekšapmaksas (avansa) rēķina izstādīšanas, Pārdevēja pārstāvis telefoniski sazināsies ar Pircēju, apstiprinot Pasūtījuma saņemšanu un precizējot Pasūtījuma detaļas. Ievērojot to, ka Preču atlikuma atjaunošana notiek vairākas reizes nedēļā, var rasties situācija, ka Pasūtījuma veikšanas b